Pravidla

§1 Základní ustanovení 502.BH

Tento soubor pravidel přesně a jasně ustanovuje práva a povinnosti člena. Poukazuje na pravidla slušného chování na všech komunikačních prostředcích 502.BH a celkově v Arma3/Milsim komunitě. Vysvětluje strukturu klanu a rozdělení jednotlivých rolí členů. Dále určuje podmínky při vytváření a zeusování našich misí. Pravidla se mohou kdykoliv bez upozornění změnit. Neznalost pravidel neomlouvá.


§2 Podmínky členství ve skupině

 1. Vyžaduje se dospělé a profesionální chování, vlastnění dostatečného HW vybavení na hraní hry ArmA III s addony, které používá 502.BH, pravdivé vyplnění přihlášky a absolvování přijímacího briefingu.
 2. Potvrzení souhlasu se zpracováním a uložením osobních údajů uvedených v přihláškovém formuláři a potvrzení vlastnictví originální kopie hry ArmA III.
 3. Člen 502.BH musí dodržovat zde vypsaná pravidla.
 4. Každý člen 502.BH musí respektovat ostatní členy a rozhodnutí velitele a dalších nadřízených.
 5. Člen 502.BH se nesmí v žádném případě chovat tak, aby ohrožoval dobré jméno 502.BH nebo diskriminoval (na základě náboženské, rasové nebo národnostní nenávisti) nebo jinak omezoval ostatní lidi v 502.BH, stejně jako mimo ni. Člen 502.BH dále nesmí vyvolávat zbytečné konflikty, povyšovat se nad ostatní a to ani na základě jeho postavení, hodnosti či délce působení v klanu.

§3 Pravidla TS3 Serveru a A3 Serveru

Členové 502.BH jsou povinni dodržovat pravidla TS3 serveru uvedené v popisovém poli místnosti “Rules”. Dál pro členy 502.BH platí na TS tyto pravidla:

 1. Každý člen 502.BH si musí nastavit mikrofon tak, aby mikrofon nesnímal takové zvuky v pozadí, které by rušily komunikaci ostatních účastníků konverzace.
  1. V případě že bude člen několikanásobně na problémy s mikrofonem upozorňován ale problém bude přetrvávat, bude tomuto členovy nastaven tzv. force push to talk.
 2. TS Nickname člena 502.BH se musí shodovat s tím, který uvedl v přihlašovacím formuláři. Mimo místností 502.BH je povolená změna nicknamu. Při takové změně musí být ale nickname změněn tak aby byl člen na TS stále rozpoznatelný.
 3. Je zakázané používat více identit.
 4. Pokud člen 502.BH ztratí svou identitu (reinstaluje TS), je třeba aby tuto skutečnost co nejdříve oznámil velitelskému štábu.

Na herním A3 serveru 502.BH platí tyto pravidla:

 1. Za žádných okolností neničit výcvikový prostor
 2. Pokud naleznete výcvikový prostor zničený, uveďte ho do původního stavu (nejlépe restartováním mapy)
 3. Při tvoření nevyhlášených scénářů musí být na serveru minimálně 1 člen. Ten operuje se serverem. Rekruti k měnění map, obtížnosti atd. nemají povolení.
 4. Na A3 server se člen 502.BH připojuje pouze s jménem a hodností uvedených v osobních složkách

 

 • 4 Náborový a výcvikový program

Pozn.:Pojmy jako: ORBAT, [O]/[N] operace, [Funplay] eventy, TOC, atd. jsou podrobně vysvětleny v přijímacím briefingu.

Po odeslání přihláškového formuláře musí každý rekrut projít náborovým a výcvikovým programem po jejichž ukončení se rekrut stává členem. Postup náborového a výcvikového programu vypadá takto:

Po odeslání přihlašovacího formuláře se rekrut dostaví na TS3 Server (ts3.502bh.cz), kde vyhledá místnost “Nábor do 502.BlackHound”. Zde vyčká příchodu náboráře, který mu sdělí potřebné informace k fungování ve skupině. Absolvováním náborového briefingu začíná rekrutovi tzv. zkouškové období, během kterého je nutnost splnit si KZP(Kurz základní přípravy). Zde končí náborový program a začíná výcvikový. Rekrut se přihlásí a absolvuje tréninky KZP#0,1,2,3 v tomto pořadí. Tréninky se většinou odehrávají: KZP#0,1(1. fáze) a KZP#2,3(2. fáze), každá fáze jiný den, ale je možné je splnit po předchozí dohodě s instruktorem i samostatně. Každý rekrut si před účastí na KZP#0,1 vymyslí RP jméno ve tvaru J.PŘÍJMENÍ (např. K. Vomáčka – jako Karel Vomáčka) za účelem RP hraní na operacích. Každý rekrut má povinnost před prvními KZP vyzkoušet zdali se bez potíží napojí na server. V případě technických problému s dostatečným předstihem kontaktuje kohokoliv z velitelského štábu nebo staršího člena, kteří mu pomůžou problém odstranit. Po napojení na server se od každého rekruta očekává že zná pravidla 502.BH(tzn.: seznámil se s: časovým harmonogramem zahajování operací, pravidly Ženevské konvence, ovládáním virtuálního a ace arsenalu, je seznámen s základními funkcemi hry jako pohyb, střelba, sklopení zbraně atd.). Pokud rekrut cokoliv z toho nechápe oznámí tak sám instruktorovi KZP co nejdříve. Po ukončení KZP a souhlasu instruktora KZP může být rekrut umístěn do ORBATu a účastnit se [O] operacích.

K získání člena je ještě zapotřebí potvrdit znalosti získané v KZP. Je nutné splnění teoretického testu a následně praktického testu. Tyto testy je možné splnit až po uplynutí tzv. zkouškového období, které trvá 60 dnů a počítá se ode dne absolvování náborového briefingu. Teoretický test vykonává hlavní instruktor kdykoliv po uplynutí zkouškového období rekruta. Praktický test je potom pořádaný v nepravidelných časových intervalech. Po splnění teoretických i praktických zkoušek nabývá rekrut statusu člena.


§5 Zařazení, přeložení a kvalifikace

 1. Každý člen se splněnými KZP a povolením instruktora má právo být umístěn do ORBATu na pozici odpovídající jeho schopnostem a splněným kvalifikacím.
 2. Každý člen, který je umístěn v ORBATu má právo na přeložení na jinou pozici v rámci ORBATu, za předpokladu že cílová pozice odpovídá jeho kvalifikacím a schopnostem.
 3. Každému členovy, který se poprvé zapíše do ORBATu je přiřazena jeho hodnost odpovídající jeho zkušenostem, schopnostem a kvalifikacím.
 4. Kvalifikace jsou speciální tréninky, které mají za úkol připravit člena na speciální funkci vykonávanou na [O] operacích. Bez tohoto tréninku člen danou funkci vykonávat nemůže.

§6 Hodnosti

 1. V udělování hodností má konečné slovo hlavní instruktor.
 2. Seznam hodností vzestupně je následující:
  1. vojín – voj. – rekrut co nemá splněný test – nemusí mít před jménem hodnost – mužstvo
  2. svobodník – svob. – mužstvo
  3. desátník – des. – poddůstojník
  4. četař – čet. – poddůstojník
  5. rotný – rtn. – poddůstojník
  6. rotmistr – rtm. – praporčík
  7. nadrotmistr – nrtm. – praporčík
  8. praporčík – prap. – praporčík
  9. nadpraporčík – nprap. – praporčík
  10. štábní praporčík – št. prap. – praporčík
  11. poručík – por. – nižší důstojník
  12. nadporučík – npor. – nižší důstojník
  13. kapitán – kpt. – nižší důstojník
  14. major – mjr. – vyšší důstojník
  15. podplukovník – pplk. – vyšší důstojník
  16. plukovník – plk. – vyšší důstojník
 3. Ke každé funkcím připadají tyto minimální hodnosti:

 

Funkce Hodnosti
Střelec svob., des.
Střelec/AT svob., des.
Granátometčík svob., des.
Střelec/CLS des., čet.
Ostrostřelec des., čet.
Lehký kulometčík des., čet.
Kulometčík, Pomocník kulometčíka des., čet.
Raketometčík, Pomocník raketometčíka des., čet., rtn.
Ženista čet., rtn.
Medik čet., rtn.
Velitel týmu čet., rtn.
Operátor rtn., rtm., nrtm.
Velitel družstva rtm., nrtm.
Spojař rtn., rtm., nrtm.
Doktor por., npor.
Technik por., npor.
Velitel čety por., npor., kpt.
Sniper nrtm., prap.
Spotter nrtm., prap., nprap.
Pilot/Co-pilot por., npor., kpt.

Tato tabulka je pouze orientační.

 

§7 Pravidla více klanového členství

 1. Členové mají zákaz hraní v ArmA III skupinách, které svou strukturou, vedením, chováním, vystupováním ale především stylem hraní simulují reálné konflikty, život vojáka v misi atp. Výjimku uděluje velitelský štáb.

§8 Operace,tréninky, omluvenky a striky

 1. Veškeré dokumenty potřebné k fungování člena ve skupině jsou k nalezení na webové stránce skupiny (www.502bh.cz) v horní liště (Administrativa -> Pro členy).
 2. Každý kdo je zapsaný v ORBATu je povinen se účastnit [O] operace, které se odehrávají soboty od 19.00 a vyhlášené pátky od 19.00. Pokud se hráč nemůže dostavit napíše omluvenku na webové stránce skupiny (www.502bh.cz) minimálně hodinu před zahájením operace (Administrativa -> Pro členy -> Omluvenky).
 3. Nepravidelně se předem ohlášené soboty pořádá [O] Komplexní polní cvičení, které slouží ke sladění jednotky v poli.
 4. Předem vyhlášené pátky se koná [O] TOC (takticko operační cvičení), které má za úkol zvyšovat individuální výkony členů 502.BH. Pokud se člen zapsaný v ORBATu minimálně 1 ze 4 vyhlášených TOC nezúčastní, přichází o pevnou pozici v ORBATu a přesouvá se do REZERV(což je seznam hráčů, kteří nemají pevně určenou pozici ale slouží k doplňování volných pozic v ORBATu – i když je člen v rezervách má stále povinnost si podávat omluvenky na [O] operace).
 5. Každá [O] i [N] operace se musí řídit dle zde uvedeného časového harmonogramu

 

Popis Časový limit Příklad OD Příklad DO
Spawn 10min 19.00 19.10
Nástup + briefing 10min 19.10 19.20
Vybavení 5min 19.20 19.25
Nástup před začátkem 3min 19.25 19.28
Případná kontrola vybavení 2min 19.28 19.30

 

 1. Každý člen skupiny má možnost tvořit [N] operace, jejichž kvalita by měla odpovídat minimálně poloviny kvality [O] operace. Tyto operace může tvořit člen, kterému vypršela zkušební doba a minimálně 2x hrál jako co-zeus na jiné [N] operaci
 2. Nedílnou součástí [N] Operací je briefing nebo OPORD a přihlašovací dokument. Ty jsou k nalezení na veřejném disku. [N] Operace musí být vyhlášena minimálně 2 dny před jejím zahájením (výjimky uděluje velitelský štáb).
 3. Mission maker, který by chtěl tvořit a organizovat [N] operace se chová takto:
  1. Mission maker je povinen kontaktovat moderátora nebo důstojníka/officera za účelem získání dodatečných informací potřebných k vyhlášení [N] Operace.
  2. Mission maker je povinen řídit svou misi podle časového harmonogramu (viz §8 bod 5).
  3. Mission maker je sám zodpovědný aby byl jeho Operace uveden na steam včas (tj. 2 dny před jeho zahájením).
  4. Na [N] Operace se bude dodržovat struktura ORBATu. Výjimku uděluje velitelský štáb.
  5. Mission-maker tvoří misi dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
  6. Mission-maker je povinen před umístěním respawnu použít modul loadouts aby se členové spawnovaly s uniformou strany za kterou hrajeme i s BEKem.
 4. Publikování video záznamu [O] nebo [N] Operace, má člen povinnost nahlásit důstojnickému štábu, který publikaci schválí nebo zamítne. V případě streamu nahlásí alespoň 1 hodinu před zahájením dané Operace nejvyššímu veliteli v poli. Nejvyšší velitel v poli pak pořizování streamu schválí nebo zamítne.
  1. Pokud člen streamuje má povinnost se plně věnovat hře.
 5. Každý člen skupiny může také tvořit [FUNPLAY] události. Hrou na tyto události nemusí být pouze ArmA 3 ale i jakákoliv jiná hra. Tento druh událostí nemá stanovený časový limit od vyhlášení k započetí události.
 6. STRIKY se rozdělují na docházkové a disciplinární. Pokud člen získá 4 striky docházkové, je vyloučen ze skupiny za neaktivitu (s možností znovu podat přihlášku). Pokud člen získá 4 striky disciplinární, je vyloučen za disciplínu (bez možnosti návratu). Docházkové STRIKY se udělují pokud je člen zapsaný v ORBATu a zároveň si člen nepodá omluvenku (dle §6 č.2) a není přítomen na [O] operaci. Disciplinární STRIKY se udělují za disciplinární problémy s členem.
 7. Každý člen 502.BH má právo si podat tzv. dlouhodobou omluvenku. Ta se podává v případě, že se člen ocitne na dlouhou dobu bez internetu, v zahraničí atd. a tím pádem nemůže podávat omluvenky na [O] operace. Dlouhodobá omluvenka se podává minimálně na dobu 3 týdnů a maximálně na dobu 3 měsíců. Po podání ztrácí člen své místo v ORBATu.

§9 Feedback

 1. Každý člen má právo podávat zpětnou vazbu na všechny operace, mission makery, velitele i ostatní členy.
 2. Činí tak přes Feedback formulář umístěný na webové stránce skupiny (www.502bh.cz) (Administrativa -> Pro členy ->Feedback). Nebo přes tento odkaz.
 3. Váš feedback může být sdílený s mission makerem a veliteli operace (pokud si tak budete přát). Bude využit k zlepšení našeho hraní a spolupráce.
 4. Stížnosti na jiné členy skupiny podává člen taktéž přes Feedback formulář. Tyto stížnosti jsou následně prodiskutovány velitelským štábem a jsou buď zamítnuty nebo přijaty. V případě přijetí stížnosti se budou tyto problémy dál intenzivně řešit.
  1. Vedení se zaručuje, že člen nemůže dostat strike za svůj feedback, pakliže se jedná o konstruktivní a smysluplný názor.
 5. Zneužívání Feedback formuláře se trestá vyloučením ze skupiny.

§10 Standardy vybavení

Tento oddíl slouží k standardizaci vybavení používané na [O] i [N] operacích.

Platí na [O] a [N] operacích.

 1. BEK, neboli Basic Equipment Kit – Je základní vybavení vojáka, které je povinen mít před započetím operace u sebe.
  1. BEK se skládá z:

Medické vybavení: 6x Obvaz (tlakový), 4x Obvaz elastický, 4x Auto-Morfin, 3x Škrtidlo(CAT)

Ostatní vybavení: 2x Stahovací pásek, 1x Špunty, 1x Maglite XL50, 1x Pomůcky k mapě, 2x Chemlight, 1x Ruční světlice M127A1, 4x Kouřový granát bílý, 2x Flashbang, 2x Tříštivý granát, Mapa, GD300 Android, Kompas, Vysílací stanice dle funkce člena

 1. Definice a vybavení funkcí
  1. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dl9W70rCQ09U9GgvtlmdAMCcDm8kq7Qp6yD9E09Sugs/edit?usp=sharing

§11 Ženevská konvence

Platí na [O] a [N] operacích.

 

 1. Základní záruky
  1. Základní záruky stanovují minimální standard ochrany zaručený každé lidské bytosti. Mezi tento standard patří zachování tělesného i duševního zdraví a stavu osob. Ani v důsledku opomenutí nesmí být u těchto osob ohroženo zdraví jak tělesné, tak duševní.
  2. Každá osoba má právo na lidské zacházení a mimo jiné také respektování této osoby, její cti, přesvědčení a náboženského cítění.
  3. Základní záruky zakazují – Ohrožení duševního či tělesného zdraví – zejména vraždou, trýzněním či mučením, tělesnými tresty, zmrzačením a nebo neposkytnutím lékařské péče, pokořující a urážející zacházení, jakékoli nemravné jednání, braní rukojmí, kolektivní tresty a výhružky kterýmkoli z výše uvedených činů.
 2. Speciální ochrana
  1. Za všech okolností platí zákaz útoku na jednotky červeného kříže (vyjímaje nepřátelské mediky, kteří se aktivně účastní boje) či humanitární pracovníky.
 3. Váleční zajatci
  1. Válečný zajatec je osoba, která se dostala do moci nepřítele v průběhu války nebo bezprostředně po ní.
  2. Tato osoba je v moci mocnosti, nikoliv jednotlivců nebo oddílů.
  3. Válečný zajatec si zachovává plnou občanskou způsobilost, musí být chráněn před urážkami, má nárok na zaopatření a opatření zdravotní péče zdarma.
 4. Civilní obyvatelstvo
  1. Civilní osoba je každá osoba, která není příslušníkem ozbrojených sil, nebo se neúčastní boje proti dalším stranám konfliktu.
  2. Bojující strany jsou povinny rozlišovat mezi příslušníky ozbrojených sil a civilisty. Jakékoliv válečné operace jsou povoleny jen a pouze proti vojenským objektům a kombatantům.
  3. Je-li pochyba, zda je osoba civilní, pokládá se vždy za civilní.
 5. Objekty a majetek
  1. Veškeré civilní nebo nepřátelské vybavení, což znamená vozidla nebo zbraně nesmí být zkonfiskovány ani použity, pokud to není jediná cesta pro splnění mise nebo záchranu vojáka.
  2. Civilní majetek nesmí být poškozen pokud to není jediná cesta pro splnění mise nebo záchranu vojáka.
 6. Ochrana parašutistů
  1. Střelba po nepřátelských parašutistech je zakázána do doby než je parašutista schopen střelby.
 7. Demilitarizované zóny
  1. Zóny vyhrazené oběmi stranami za demilitarizované jsou označeny jako zóny kde jsou lidé chráněni před válkou. Tzn. že je zákaz střelby přes hranici této zóny a zákaz vstupu všem kombatantům přes hranici této zóny.

§12 Testy nutné ke splnění členství

 1. Testy se rozdělují na Teoretické a Praktické.
 2. Teoretickou část provádí hlavní instruktor nebo pověřený instruktor. Teoretickou část může splnit rekrut, který prošel zkušebním obdobím.
 3. Pravidla Teoretických testů:
  1. Pokud rekrut nezodpoví z otázky nic dostává 0b.
  2. Pokud rekrut dostane z jakékoliv otázky 0 bodů tak test NESPLNIL.
  3. Instruktor má právo udělit počet bodů v určitém rozmezí podle kvality zodpovězení otázky.
  4. Pokud instruktor “napomůže” zodpovědět rekrutovy otázku nemůže dostat plný počet bodů.
  5. Maximální počet bodů je: 66b
  6. Pokud rekrut nezvládne test na poprvé, může ho 1 zopakovat
  7. Rekrut musí dosáhnout minimálního skóre 53b z 66b (80%)
  8. Je zakázáno komukoliv sdělovat jaké otázky se v testu nachází, i je přechovávat v psané i digitální formě.
  9. Poslední 2 otázky jsou modelové situace. Rekrut se je snaží vyřešit.
 4. Praktickou část provádí instruktor.
 5. Praktická část se rozděluje na střelby, orientační test a tzv. Závěrečky.
 6. Pravidla střeleb:
  1. Střelby jsou prováděny s optikou zvětšení 4x (povinně ACOG)
  2. Rekrut musí trefit 5 po sobě jdoucích cílů “tam a zpět”(tzn. deset výstřelů) bez přerušení(netrefení se). A to na 100m, 200m a 300m s časovým omezením 3 minuty bez omezení munice.
  3. Je zakázáno zapírat zbraň.
  4. Střelby probíhají s puškou ráže 5.56mm (SS 109) standartu NATO.
  5. Instruktor může kdykoliv ukončit střelby a udělit rekrutovy NESPLNIL za špatnou manipulaci se zbraní..
  6. Pokud rekrut nezvládne střelby na poprvé, může 1 opakovat.
 7. Pravidla orientačního testu:
  1. Rekrut má k dispozici pouze: Mapu, kompas a dalekohled
  2. Rekrut je helikoptérou vysazen na neznámém místě. Odsud se musí dostat na určené místo.
  3. Test má za úkol odhalit nedostatky v orientaci na mapě bez použití GPS.
 8. Pravidla – Závěrečky:
  1. Po splnění všech výše uvedených testů je rekrut na dalším Komplexním polním cvičení sledován instruktory, kteří vyhodnotí jeho schopnosti a na základě jejich rozhodnutí se rekrut buď “Závěrečky” splní a stává se členem, nebo nesplní a “Závěrečky” opakuje.
  2. Pokud rekrut neuspěje v Závěrečném testu 2x jsou mu odebrány všechny předchozí splněné testy.